Agile / Scrum

Sau khi tìm hiểu qua phần lãnh đạo, quản trị và quản lý, phần này chúng ta đề cập đến Agile và Scrum.

Agile là một phương thức phát triển phần mềm linh hoạt, mặc dù vậy chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những điểm tốt của Agile để áp dụng vào công việc, dự án khác trong tổ chức.

Scrum là một khung quản lý triển khai làm phần mềm bám sát Agile, với phương pháp cuốn chiếu nhanh gọn Scrum sử dụng rất tốt vào phát triển sản phẩm và growth.

Bên cạnh đó sử dụng Sprint plan sẽ rất hiệu quả nếu chúng ta linh hoạt vào áp dụng.

Phần này đi chi tiết lý giải Agile/Scrum là gì? điểm nổi bật có thể sử dụng.

Phần này đi vào việc hướng dẫn áp dụng Agile/Scrum vào việc phát triển sản phẩm và công việc của Growth Marketing.

Agile/Scrum không toàn năng như chúng ta mong đợi, nhưng nó là vũ khí quản lý rất hiệu quả hiện nay, nhất là trong thời điểm mọi thứ thay đổi nhanh chóng.

Để sử dụng tốt Agile/Scrum; OKRs thì chúng ta cần có một môi trường văn hóa DN thật tốt, thúc đẩy sáng tạo và "mở - open". Để làm được điều đó chúng ta cần quản trị là nền móng trước khi bắt tay vào quản lý.

Last updated