Google Analytics

Phần này sẽ hướng dẫn chúng ta các cài đặt và sử dụng Google Analytics một cách hiệu quả.

Có hai cách để chúng ta tạo tài khoản Google Analytics và gắn lên website. Một là gắn code trực tiếp lên website và thứ hai là dùng trung gian Google tag Manager.

Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách dùng Google Analytics gắn code trực tiếp lên website.

Bước 1: Đăng ký tài khoản Google Analytics

 • Chúng ta thêm tên tài khoản cần tạo - bạn có thể đặt theo tên website

 • Kéo xuống click next để tiếp tục

 • Điền đầy đủ tên dự án và vị trí, tiền tệ

 • Sau click next để tiếp tục

 • Click chọn danh mục ngành của website

 • Chọn quy mô doanh nghiệp

 • Chọn tick toàn bộ những gì cần tối ưu

 • Click "Creat" để tiếp tục

 • Tick chọn đồng ý thể lệ của google

 • Click "i accept" để tạo tài khoản

 • Click vào website để tiếp tục

 • Tiếp tục thêm website để cài đặt

 • Như vậy là hoàn thành phần khai báo

 • Copy mã code theo dõi

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-KF534W1JP0"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'G-KF534W1JP0');
</script>

Bước 2: Đưa mã code theo dõi vào website

 • Chúng ta đưa code vào thẻ <head> ... </head> của website và tải lên hosting để hoàn thành cài đặt.

Bước 3: Vào trang Google Analytics để xem báo cáo

Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong cách cài đặt và xem dữ liệu từ Google Analytics.

Last updated