Hướng dẫn thực hiện

Phần này chúng ta đi chi tiết vào cách áp dụng Agile/Scrum vào làm sản phẩm và Marketing.

Mở đầu

Chúng ta đi chi tiết vào một chiến dịch Digital Marketing cần làm các công việc sau:

1) Chuẩn bị:

 • Nghiên cứu khách hàng, sản phẩm, đối thủ

 • Lên kế hoạch mục tiêu

 • Chuẩn bị landing page, CRM

2) Chạy chiến dịch:

 • Đăng thông tin lên các kênh truyền thông

 • Testing Ads A/B

 • Scale up quy mô tiếp xúc khách

3) Báo cáo chiến dịch:

 • Cài đặt tracking

 • Phân tích báo cáo điều chỉnh

Sử dụng Framework Scrum để vận hành chiến dịch marketing

 • Phần Backlog: Là những phần công việc cần làm

 • Chúng ta chuyển các phần việc này thành tasks việc qua quá trình Sprint Planning

 • Vận hành cùng team làm việc để hoàn thành các sprint đầu việc theo tuần để hoàn thành cả chiến dịch

 • Họp sprint theo ngày và tuần để cập nhật và báo cáo

 • Sau khi chạy xong chiến dịch chúng ta tổng kết chiến dịch

Dùng bảng Kanban để theo dõi và đẩy việc

Chúng ta sử dụng bảng kanban vật lý hoặc dùng trello để quản lý các task việc.

 • Resource là các nguồn lực, tài liệu cần cung cấp

 • Idea: là các ý tưởng có thể đưa vào làm

 • To do: là công việc cần làm trong chiến dịch

 • Doing: là công việc đang làm

 • Done: là công việc đã hoàn thành

Như vậy, chúng ta đã có thể áp dụng Agile/Scrum và Sprint plan một cách rất linh hoạt để thúc đẩy động lực làm việc của team.

Last updated