Lãnh đạo - Quản trị - Quản lý

Lãnh đạo - quản trị - quản lý là phần mà chúng ta sẽ đề cập đầu tiên; chúng ta cần có một hệ quy chiếu; một nền tảng để thực hiện Growth.

Phần lãnh đạo để thúc đẩy nhân sự làm việc có thể gọi là cách thức - chiến lược tăng trưởng quy mô lớn mà chúng ta đề cập trước tiên.

Chúng ta sẽ đi chi tiết vào lãnh đạo bằng phương pháp quản trị và quản lý trong các trường hợp như thế nào là hợp lý.

Chúng ta tìm hiểu quản trị là gì? vì sao cần quản trị?

Chúng ta phân biệt quản trị với quản lý, quản lý là gì? có các công cụ nào để thực hiện quản trị?

Chúng ta xây dựng chiến lược thúc đẩy tăng trưởng dựa trên quản trị tổ chức và dùng quản lý hiệu quả.

Last updated