Chiến lược Growth

Phần này chúng ta đề cập đến xây dựng chiến lược Growth tổng thể từ quản trị, sản phẩm, marketing và kinh doanh.

Chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về Growth Marketing là gì? và có ba cách định hướng chiến lược Growth.

Ba chiến lược tăng trưởng theo chiều sâu

  • Thứ nhất là Growth qua các kênh Digital Marketing. Ví dụ tạo campaign viral trên Facebook, tạo content trên blog website.

  • Thứ hai là Growth kết hợp kênh Digital và tính năng viral từ chức năng sản phẩm. Ví dụ chức năng share zalo kết bạn để được nhận phiếu giảm giá 50%; tặng lượt chơi trên game.

  • Thứ ba là Growth từ chiến lược quản trị, tức là bạn xây dựng một cty có động lực và văn hóa thử thách đặt trọng tâm là tăng trưởng. Ví dụ: Chúng ta thấy các doanh nghiệp như Google có văn hóa thử nghiệm; VinGroup với khẩu hiệu “mãi mãi tinh thần khởi nghiệp”, …

Ở nội dung này, chúng ta sẽ đi vào chiến lược Growth tối ưu nhất đó là chiến lược từ quản trị.

Xây dựng chiến lược tăng trưởng từ quản trị

Chúng ta đi vào thực hiện các công việc như sau:

  1. Định hình rõ quản trị và quản lý; đẩy mạnh lãnh đạo qua quản trị để thúc đẩy nhân sự công ty

  2. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, một văn hóa tốt thúc đẩy động lực cả công ty, nếu thích hợp hãy xây dựng sự chính trực, sự quan tâm, đùm bọc lẫn nhau, tính mở trong văn hóa doanh nghiệp

  3. Sử dụng các phương thức và công cụ quản lý mới thích hợp với thời điểm hiện tại, đó là OKRs, Agile/Scrum; hãy để mục tiêu có tính hai chiều chứ không áp đặt

  4. Xây dựng chiến lược quản lý sản phẩm, làm growth hacking từ tính năng của sản phẩm; làm một sản phẩm tốt từ ban đầu và liên tục cải tiến

  5. Thực hiện Growth Hacking từ hai phía: Sản phẩm tốt nhờ product management, tính năng growth hacking từ chính sản phẩm và kênh Digital Marketing.

  6. Sử dụng các kênh digital marketing phù hợp, sử dụng tracking, analytics và testing A/B, scale up để thúc đẩy tăng trưởng.

Thực hiện tốt các công việc trên chúng ta sẽ có một chiến lược Growth tốt nhất; trong phạm vi trách nhiệm của bạn có thể chỉ thực hiện qua Product Management hoặc Growth Hacking thì cũng không sao, hãy cải thiện và tác động dần dần bạn nhé!

Last updated