Links

Ebook: Growth Strategy

Các Ebook dùng để nghiên cứu và đưa ra các chiến lược tăng trưởng cho tổ chức của bạn.
Cuốn Ebook được biên soạn để giúp các bạn mới tiếp cận Growth Hacking có một tư duy quan đơn giản nhất để có thể sáng tạo và lên chương trình tăng trưởng cho tổ chức mình.