OKRs - Văn hóa DN

Phần này chúng ta đề cập đến cách xây dựng và sử dụng cách đặt mục tiêu theo OKRs và Văn hóa Doanh nghiệp.

Giới thiệu

Sau phần tìm hiểu về Lãnh đạo - Quản trị - Quản lý, chúng ta đi đến phần đặt mục tiêu và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Có thể nói: Chiến lược Growth tốt nhất là xây dựng một môi trường làm việc hay là văn hóa làm việc có "động lực cao". Từ đó mỗi nhân viên có thể phát huy hết năng lực của bản thân, làm việc đội nhóm tốt là cách Growth tốt nhất.

Khi nhân viên có động lực thì năng suất tăng cao và có rất nhiều ý tưởng mới thúc đẩy sự phát triển.

Kết hợp với cách thức quản lý phát triển sản phẩm và thực hiện Growth Hacking bài bản, chắc chắn doanh nghiệp sẽ phát triển vượt bậc.

Chúng ta sẽ đi chi tiết vào hai phần nhỏ trong phần OKRs này.

Chúng ta sẽ tìm hiểu về các cách đặt mục tiêu và OKRs, bên cạnh đó là hướng dẫn sử dụng cho team / cty của bạn.

  • OKRs là gì?

  • Sử dụng như thế nào? ví dụ cụ thể?

Về văn hóa doanh nghiệp chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao cần xây dựng nó, các loại hình văn hóa doanh nghiệp.

  • Văn hóa Doanh nghiệp là gì?

  • Vì sao cần khi sử dụng với OKRs?

  • Các loại hình Văn hóa Doanh nghiệp? ví dụ

Phần Văn hóa Doanh nghiệp thuộc phần Quản trị - còn OKRs sẽ thuộc phần Quản lý, phần tiếp theo chúng ta bàn đến Agile/Scrum cũng thuộc phần quản lý.

Như vậy chúng ta sẽ hệ thống hóa được các cách thức xây dựng một chiến lược tăng trưởng nhanh nhờ lãnh đạo - quản trị - quản lý bài bản.

Đây cũng là cái gốc để chúng ta tiến hành làm Growth Marketing từ chính sản phẩm và trên các kênh Digital Marketing.

Last updated